PRÁVNE PODROBNOSTI

Pravidlá na ochranu súkromia
Zoznam domén
Kontakt
Adresa a možnosti kontaktu
Napíšte nám - máte na nás otázky?
email
Viac o WRX Slovakia
O nás
Služby pre zákazníkov
PartnerstvoVenujte pozornosť nasledovným právnym podrobnostiam, ktoré sa týkajú všetkých domén pod správou WRX Slovakia uverejnených v Zozname domén.


Prístupom na stránky WRX Slovakia, ktoré sú zverejnené v Zozname domén (týka sa domén druhej a tretej úrovne) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite, prosím, na vedomie, že Vám nie je dovolené používať webové sídla v Zozname domén.

Obsahy stránok WRX Slovakia sú chránené Copyright. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu WRX Slovakia je zakázané ibaže by bolo v súlade s nasledujúcimi podmienkami. WRX Slovakia Vám dáva súhlas k prehliadaniu stránok v Zozname domén na Vašom počítači alebo tlačení kópií výňatkov z týchto stránok iba pre Vašu osobnú potrebu a nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu WRX Slovakia. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byť podrobené ďalším podmienkam uvedených v týchto dokumentoch.

Používanie webových sídiel uverejnených v Zozname domén (ďalej len WRX Sites) a ich obsahu, je povolené k osobnému, neobchodnému použitiu. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov označených za verejné je dovolené vo verejnom styku pokiaľ je uvedený prameň týchto informácií.

WRX Sites a ich obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok WRX Sites sú poskytnuté na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". WRX Slovakia neposkytuje záruku, že WRX Sites budú neprerušené alebo bez chýb. WRX Slovakia si vyhradzuje právo kontrolovať stránky alebo kedykolvek k nim odobrať prístup.

ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VÝSLOVNÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ, VRÁTANE, AVŠAK BEZ OMEDZENIA NA ZÁRUKY PRÁVA ALEBO NEZASAHOVANIA DO PRÁVA ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITý ÚČEL, NIE JE POSKYTOVANÁ VO VZŤAHU K DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU WRX SITES. WRX SLOVAKIA NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATU NA ZÁROBKU ALEBO ZA PRERUŠENIE OBCHODOVANIA V DÔSLEDKU POUÎITIA ALEBO NEMOÎNOSTI POUÎITIA TEJTO SLUŽBY. NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOLUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI, PRETO JE MOŽNÉ, ŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OMEDZENÍ ALEBO VÝNIMIEK SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI WRX SLOVAKIA SA V TAKOM PRÍPADE OMEDZUJE NA NAJVÄČŠÍ ROZSAH OMEDZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONOM.

Pre Vašu ľahkú prístupnosť môže WRX Slovakia zahrnúť spojenie na dalšie WRX Sites, alebo na webové sídla (site) na Internete, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Spojením s týmito webovými sídlami (site) tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidla ich použitia pred ich použitím. Tiež odsúhlasíte, že WRX Slovakia nemá kontrolu nad obsahom toho webového sídla (site) a nemôže na seba prevziať žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo uverejnený na týchto webov˘ch sídlach (site) tretích strán. Ďalej, spojenie s inými webovými sídlami (site) neznamená, že WRX Slovakia schvaľuje dane webové sídlo (site) alebo výrobky alebo služby uvádzané na takomto webovom sídle (site) tretej strany.

Odoslaním materiálu akémukoľvek z našich serverov, napríklad, e-mailom alebo prostredníctvom WRX Sites súhlasíte, že:

1. materiál nebude obsahovať žiadne veci, ktoré sú nezákonné alebo sú inak nevhodné k uverejneniu;
2. použijete rozumné úsilie k prehliadnutiu a odstráneniu akýchkoľvek vírusov alebo iných narušujúcich alebo deštruktívnych mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek materiálu;
3. vlastníte materiál alebo máte neobmedzené právo ho poskytnúť spoločnosti WRX Slovakia a WRX Slovakia môže uverejniť materiál zadarmo a/alebo akékoľvek v ňom popísané poňatie môže začleniť do svojich produktov bez vystavenia sa akéhokoľvek rizika zodpovednosti alebo záväzkov;
4. súhlasíte, že WRX Slovakia môže voľne a neobmedzene nakladať s Vami odoslaným materiálom a súhlasíte odškodniť WRX Slovakia pokiaľ akákoľvek tretia strana podnikne kroky proti WRX Slovakia v súvislosti s materiálom, ktor˘ ste odoslali.

WRX Slovakia nekontroluje a nemôže kontrolovať obsah odoslaný užívateľmi na svoje WRX Sites a nie je zodpovedná za tento obsah. WRX Slovakia môže kedykoľvek podľa svojho uváženia odstrániť akýkoľvek obsah odoslaný užívateľmi.

WRX a WRX logo je registrovaná ochranná známka WRX Slovakia s.r.o.. Iné výrobky a názvy spoločností tu uverejnené môžu byť ochranné známky alebo obchodné názvy ich príslušných majiteľov. Váš prístup do WRX Sites nebude vyložený ako udelenie, implicitne, prekážky uplatnenia žalobného alebo iného nároku, akejkoľvek licencie alebo práva použiž akúkoľvek známku, ktorá sa objaví na WRX Sites bez predchádzajúceho písomného súhlasu WRX Slovakia alebo tretej strany, ktorá je ich majiteľom.

Ak by npariek predchádzajúcim upozorneniam a poučeniam došlo k súdnemu sporu, súhlasíte aby všetky súdne spory boli uskutočnené v meste sídla spoločnosti WRX Slovakia s.r.o., t.j. Bratislava, Slovensko.


© WRX Slovakia s.r.o.. Všetky práva vyhradené.